Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.evocraft.pl

Obowiązuje od: 21.11.2022

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.evocraft.pl (zwanym dalej Serwisem). Evocraft (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

 

§ 1 

Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu prowadzonego pod nazwą www.evocraft.pl jest EVOCRAFT Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Rembrandta 4A/39, 03-531 Warszawa, adres e-mail: biuro@evocraft.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS: 0000992901, NIP: 5242950788, REGON: 523162858, z kapitałem zakładowym 6 000,00 PLN.

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.evocraft.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe.

2. Administrator danych osobowych podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: EVOCRAFT Sp.
z o.o., z siedzibą przy ulicy Rembrandta 4A/39, 03-531 Warszawa.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

§ 3 

Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia faktury dla osoby fizycznej lub podmiotu,
 • dostarczenie instalatora najnowszej wersji oprogramowania, 
 • przeprowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą lepiej dostosować udostępniane treści i świadczone usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych Administratora Danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • działania marketingowe Administratora danych w celu promowania oferowanych produktów i usług, 
 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

4.  Podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 

§ 4 

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy oraz udokumentowania sprzedaży czy wykonania usługi,
 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§5 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: 
 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, nazwę firmy
 • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu 

 

§ 6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 • przez okres trwania zawartej umowy,
 • przez okres niezbędny do dokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

§ 7 

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:  

 • hostingu strony www, 
 • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
  w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 • prowadzenia obsługi księgowej,
 • wygenerowania licencji przez producenta oprogramowania.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe.

3. W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

4. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. do Wielkiej Brytani, w celu realizacji zamówienia, tj, wygenerowania licencji na konkretne dane, przez producenta oprogramowania Carveco, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich. 

 

§ 8 

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

3. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie

4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.