UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 

To jest Umowa pomiędzy Tobą a Carveco Ltd i reguluje zasady korzystania z Oprogramowania Carveco. „Ty” i „Twój” oznacza osobę fizyczną lub prawną, której udziela się licencji na Oprogramowanie, na mocy niniejszej Umowy. „Używanie” oznacza pobieranie, instalowanie, aktywowanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Oprogramowania w inny sposób. „Oprogramowanie” oznacza programy komputerowe Carveco udostępnione Użytkownikowi w postaci kodu obiektowego przez Zatwierdzone źródło i licencjonowane dla Ciebie przez Carveco. „Zatwierdzone źródło” oznacza: (i) Carveco lub (ii) autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Carveco, od którego nabyłeś Oprogramowanie. „Uprawnienie” oznacza szczegóły licencji; w tym typ licencji, czas trwania i dozwoloną liczbę komputerów. „Dokumentacja” to podręczniki użytkownika lub instrukcje techniczne Carveco, materiały szkoleniowe, specyfikacje lub inna dokumentacja dotycząca Oprogramowania, udostępniana Użytkownikowi przez Zatwierdzone źródło.
Wybierając „Akceptuję umowę” i klikając „Dalej”, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy. Nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy w imieniu innej osoby, chyba że dotyczy ona osoby niepełnoletniej, za którą odpowiada osoba dorosła. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, oświadczasz, że masz upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu. Jeśli nie zgadzasz się lub nie masz uprawnień do wyrażenia zgody na warunki Umowy, nie wybieraj opcji „Akceptuję umowę” i nie instaluj, nie pobieraj, nie uzyskuj dostępu ani w inny sposób nie kopiuj, ani nie używaj Oprogramowania.

1. Zatwierdzone źródło (źródła)

„Zatwierdzone źródło” oznacza: (i) Carveco lub (ii) autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Carveco, od którego nabyłeś Oprogramowanie.

2. Licencja

2.1. Przyznanie licencji. Jeśli akceptujesz i będziesz przestrzegać warunków niniejszej Umowy oraz uiścisz odpowiednią opłatę, Carveco udzieli Ci niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania w postaci kodu obiektowego (tj. nie jako kodu obiektowego, ale jako w pełni skompilowany program) i Dokumentację wyłącznie do wewnętrznych operacji Użytkownika i zgodnie z Uprawnieniem i Dokumentacją. Carveco udziela Ci licencji na korzystanie wyłącznie z Oprogramowania, które nabyłeś z Zatwierdzonego źródła. Jeśli Oprogramowanie jest licencjonowane na określony okres (licencja czasowa), to licencja Użytkownika jest ważna wyłącznie na okres określony i zawarty zgodnie z Uprawnieniami . Twoje prawo do korzystania z Oprogramowania rozpoczyna się w dniu udostępnienia Oprogramowania do pobrania lub zainstalowania i trwa do końca określonego okresu, chyba że zostanie rozwiązana inaczej zgodnie z niniejszą Umową.

2.2. Materiały licencjonowane od stron trzecich. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie, dane lub materiały stron trzecich podlegające odrębnym warunkom licencji. Takie warunki mogą być zawarte lub przywoływane w oprogramowaniu, danych lub innych materiałach osób trzecich (na przykład w polu „Informacje” danego Oprogramowania) lub na stronie internetowej wskazanej przez Carveco (adres URL można uzyskać na stronie internetowej Carveco lub na żądanie). Zgadzasz się przestrzegać takich warunków.

2.3. Kopia zapasowa. Masz prawo do zrobienia jednej kopii oprogramowania wyłącznie w celu zrobienia kopii zapasowej, przy czym kopia zapasowa ogranicza się do archiwizacji w celu przywrócenia oprogramowania. Kopia zapasowa musi zawierać ten sam identyfikator produktu, informacje o prawach autorskich, prawach własności, własności intelektualnej lub inne oznaczenia na lub w Oprogramowaniu.

3. Ograniczenia licencji; Zakazy

3.1. Ograniczenia i wyłączenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niniejsza Umowa nie przyznaje Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania, które nie zostało dostarczone bezpośrednio przez Zatwierdzone źródło na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik nie będzie i nie zezwoli osobom trzecim na: (a) instalowanie Oprogramowania lub uzyskiwanie do niego dostępu poza okresem obowiązywania stosownej licencji lub poza zakresem obowiązującej licencji; (b) instalowanie Oprogramowania na jakimkolwiek komputerze, który nie jest własnością ani nie jest dzierżawiony i kontrolowany przez Użytkownika, chyba że Carveco wyrazi na to zgodę na piśmie; (c) dystrybuowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedawanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie ani w żaden inny sposób udostępnianie całości lub części Oprogramowania jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych na piśmie przez Carveco; (d) udostępnianie funkcjonalności Oprogramowania stronom trzecim, czy to jako dostawca usług aplikacyjnych, czy też na zasadzie najmu, biura serwisowego, usługi w chmurze, usługi hostowanej lub na innej podobnej zasadzie, chyba że Carveco wyrazi na to zgodę na piśmie; (e) usuwanie, modyfikowanie ani ukrywanie jakichkolwiek informacji o produkcie, informacji o prawach autorskich, prawach własności, własności intelektualnej lub innych znaków na Oprogramowaniu lub w jego obrębie; (g) dekompilowanie, demontowanie ani w inny sposób odtwarzanie kodu źródłowego Oprogramowania; ani (h) modyfikowanie, adaptowanie ani tworzenie dzieł pochodnych od Oprogramowania lub Dokumentacji.

3.2. Obejścia.

3.2.1. Nie będziesz ani nie pozwolisz stronom trzecim na próby: (i) obejścia lub usunięcia jakiejkolwiek formy ochrony technicznej stosowanej przez Carveco w związku z Oprogramowaniem; lub (ii) aktywować Oprogramowanie bez klucza licencyjnego dostarczonego bezpośrednio przez Zatwierdzone źródło.
3.2.2. Nie będziesz ani nie pozwolisz stronom trzecim na próby: (i) obejścia lub usunięcia jakichkolwiek ograniczeń użytkowania lub włączenia funkcji wyłączonych przez Carveco w Oprogramowaniu; lub (ii) omijać lub usuwać wszelkich funkcje lub ograniczeń technicznych Oprogramowania, które (lub które mają na celu) zapobiegać lub utrudniać nieautoryzowane kopiowanie, instalację lub używanie wyłączonych elementów Oprogramowania.

4. Wszelkie prawa zastrzeżone

Carveco lub jej licencjodawcy zachowują własność wszystkich praw własności intelektualnej do Oprogramowania, w tym do kopii, ulepszeń, uprawnień, prac pochodnych i ich modyfikacji. Twoje prawa do korzystania z Oprogramowania są ograniczone do praw wyraźnie przyznanych w niniejszej Umowie. Żadne inne prawa w odniesieniu do Oprogramowania ani żadnych powiązanych praw własności intelektualnej nie są przyznawane ani dorozumiane.

5. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

5.1. OGRANICZONA GWARANCJA. CARVECO GWARANTUJE, ŻE OD DATY DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA, PRZEZ DZIEWIĘĆDZIESIĄT (90) DNI, LUB JEŚLI OKRES LICENCJI JEST KRÓTSZY, TO PRZEZ TEN OKRES, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZAĆ BĘDZIE OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI OPISANE W DOKUMENTACJI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CARVECO I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE BĘDĄ, Z WYJĄTKIEM JAKIEJKOLWIEK USTAWOWEJ GWARANCJI LUB ŚRODKÓW ZARADCZYCH, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE PRZEZ PRAWO, W OPCJI CARVECO: (I) PRÓBY NAPRAWIENIA LUB USUNIĘCIA BŁĘDÓW, JEŚLI WYSTĘPUJĄ; LUB (II) ZWROTU WSZELKICH OPŁAT LICENCYJNYCH ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB LICENCJI DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA. TAKI ZWROT PODLEGA ZWRÓCENIU OPROGRAMOWANIA WRAZ Z SZCZEGÓŁAMI LICENCJI DO ZATWIERDZONEGO ŹRÓDŁA, Z KTÓREGO UŻYTKOWNIK NABYŁ OPROGRAMOWANIE.
UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. CARVECO NIE STARA SIĘ OGRANICZAĆ PRAW GWARANCYJNYCH W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

5.2. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W SEKCJI 5.1 (OGRANICZONA GWARANCJA) ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CARVECO I JEJ LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ, A UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, LUB GWARANCJE W INNY SPOSÓB DOROZUMIANE PRZEZ USTAWĘ, LUB PROCEDURY HANDLOWE, LUB STOSOWANIA HANDLOWE) W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA. WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB DEKLARACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA I JEGO FUNKCJI LUB FUNKCJONALNOŚCI, LUB WSZELKIEJ KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM MAJĄ WYŁĄCZNIE CELE INFORMACYJNE I NIE STANOWIĄ GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, CARVECO I JEJ LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ: (A) ŻE DZIAŁANIE LUB WYJŚCIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZBŁĘDNE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE LUB KOMPLETNE, BEZ WZGLĘDU NA WSPARCIE CARVECO LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH; (B) ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE PRZEZ CARVECO LUB JAKIEKOLWIEK STRONY TRZECIE; LUB (C) ŻE CARVECO LUB JAKIEKOLWIEK STRONY TRZECIE ROZWIĄŻĄ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE PROŚBY O WSPARCIE, LUB ŻE TAKIE ROZWIĄZANIE SPEŁNI WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. ŻADNE Z POWYŻSZYCH WARUNKÓW NIE OGRANICZA SKUTKÓW GWARANCJI LUB WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, OGRANICZYĆ ANI ZMIENIĆ, NIEZALEŻNIE OD UMOWNEGO OGRANICZENIA PRZECIWNOŚCI.

6. Ostrzeżenia

6.1. Ograniczenia funkcjonalności. Oprogramowanie jest profesjonalnym narzędziem komercyjnym przeznaczonym do użytku wyłącznie przez przeszkolonych profesjonalistów. Szczególnie w przypadku profesjonalnego użytku komercyjnego, Oprogramowanie nie zastępuje Twojej profesjonalnej oceny ani niezależnych testów. Oprogramowanie ma na celu jedynie pomóc Ci w projektowaniu, analizie, symulacji, szacowaniu, testowaniu i/lub innych czynnościach i nie zastępuje Twojego własnego, niezależnego projektowania, analizy, symulacji, szacowania, testowania i/lub innych czynności, w tym tych w odniesieniu do obciążenia produktu, bezpieczeństwa i użyteczności. Ze względu na dużą różnorodność potencjalnych zastosowań Oprogramowania, Oprogramowanie nie zostało przetestowane we wszystkich sytuacjach, w których może być używane. Carveco nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas korzystania z Oprogramowania. Osoby korzystające z Oprogramowania są odpowiedzialne za nadzór, zarządzanie i kontrolę Oprogramowania oraz wyników korzystania z Oprogramowania. Odpowiedzialność ta obejmuje między innymi określenie odpowiednich zastosowań Oprogramowania, które pomogą osiągnąć zamierzone wyniki. Osoby korzystające z Oprogramowania są również odpowiedzialne za ustalenie adekwatności niezależnych procedur testowania niezawodności, dokładności, kompletności i innych cech wszelkich danych wyjściowych Oprogramowania, w tym między innymi wszystkich elementów zaprojektowanych przy pomocy Oprogramowania. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Oprogramowanie stanowi część Twojego unikalnego środowiska sprzętowego i programowego w celu dostarczania określonej funkcjonalności oraz że Oprogramowanie dostarczane przez Carveco może nie zapewniać pożądanych przez Ciebie rezultatów w ramach Twojego projektu, analizy, symulacji, oszacowania i/lub ograniczenia testowe.

6.2. Klucze licencyjne i zabezpieczenia.

6.2.1. Klucz licencyjny wymagany do aktywacji i dalszego użytkowania. Aktywacja Oprogramowania wymaga, a dalsze korzystanie z niego może okresowo wymagać klucza licencyjnego wydanego przez Carveco. Przed wydaniem klucza licencyjnego może być wymagana rejestracja. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na: (a) przekazanie Carveco lub Zatwierdzonemu źródłu dokładnych informacji wymaganych do takiej rejestracji; (b) utrzymywanie i aktualizowanie informacji rejestracyjnych w ramach procesów rejestracji danych klienta, które mogą być dostarczane przez Carveco lub Zatwierdzone źródło; oraz (c) że Carveco może wykorzystywać takie informacje zgodnie ze swoim Oświadczeniem o ochronie prywatności (adres URL można znaleźć na stronie internetowej Carveco lub na żądanie Carveco).

6.2.2. Wyłączanie dostępu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że instalacja i korzystanie z Oprogramowania mogą zostać zablokowane przez mechanizmy aktywacji, bezpieczeństwa i ochrony technicznej, jeśli spróbujesz przenieść całość lub część Oprogramowania na inny komputer, jeśli manipulujesz mechanizmami ochrony technicznej lub usatwieniami dat na komputerze lub w samym Oprogramowaniu, jeśli korzystasz z Oprogramowania po upływie obowiązującego okresu licencji lub jeśli jeśli podejmiesz pewne inne działania, które mają wpływ na tryb bezpieczeństwa lub w innych okolicznościach i że w każdym takim przypadku Twój dostęp do Twojej pracy i innych danych może zostać naruszony. Więcej informacji można uzyskać od Carveco na żądanie.

6.2.3. Wpływ na klucze licencyjne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że otrzymanie klucza licencyjnego (niezależnie od tego, czy został mu przekazany przez pomyłkę, czy nie) nie stanowi dowodu ani nie wpływa na zakres jego praw licencyjnych. Tymi prawami będą wyłącznie prawa określone w niniejszej Umowie.

7. Ograniczenia odpowiedzialności

7.1. Ograniczenie rodzaju i kwoty odpowiedzialności. W żadnym wypadku Carveco ani Zatwierdzone źródło nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej ani pośredniej) za jakiekolwiek przypadkowe, szczególne, pośrednie, wtórne lub karne szkody; za utratę zysków, użytkowania, przychodów lub danych; lub przerwy w działalności (niezależnie od teorii prawnej dochodzenia takiego odszkodowania lub innej odpowiedzialności). Ponadto odpowiedzialność Carveco lub Zatwierdzonego źródła wynikająca z lub odnosząca się do jakiegokolwiek Oprogramowania, nie przekroczy odpowiednio kwoty zapłaconej lub należnej od Użytkownika za takie Oprogramowanie.

7.2. Stosowanie i podstawa ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 7 (Ograniczenia odpowiedzialności) będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo do wszelkich szkód lub innej odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny i niezależnie od teorii odpowiedzialności, wynikającej z umowy, czynu niedozwolonego (w tym bez limitów, zaniedbania) lub w inny sposób, nawet jeśli firma Carveco została poinformowana o możliwości takiej odpowiedzialności i niezależnie od tego, czy środki zaradcze dostępne na mocy niniejszej Umowy nie spełniają swojego opodstawowego celu. Zgadzasz się również z tym, że opłaty licencyjne i inne opłaty pobierane przez Carveco i uiszczane przez Ciebie opierają się i odzwierciedlają alokację ryzyka rozważaną w niniejszym punkcie 7 (Ograniczenia odpowiedzialności) oraz że że ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym punkcie 7 (Ograniczenia odpowiedzialności) są istotnym elementem umowy między stronami.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

8.1. Okres obowiązywania; Rozwiązania lub Zawieszenie. Każda licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy, w odniesieniu do Oprogramowania objętego niniejszą Umową, zacznie obowiązywać najpóźniej w dniu: (a) wejścia w życie niniejszej Umowy, (b) uiszczenia przez Użytkownika stosownych opłat, z wyłączeniem licencji (takich jak wersje testowe), za które nie są wymagane żadne opłaty, oraz (c) dostawa Oprogramowania. Carveco lub Ty możecie rozwiązać niniejszą Umowę lub licencję na Twoje Oprogramowanie, jeśli druga strona naruszy postanowienia niniejszej Umowy i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od pisemnego zawiadomienia o naruszeniu; jeśli jednak Użytkownik naruszy postanowienia punktu 2 (Licencja) lub punktu 3 (Ograniczenia licencji; Zakazy), Carveco może rozwiązać niniejszą Umowę lub licencję na Oprogramowanie Użytkownika natychmiast po pisemnym powiadomieniu o naruszeniu. Ponadto, Carveco może jako alternatywa dla wypowiedzenia, zawiesić licencję Użytkownika na Oprogramowanie i/lub inne zobowiązania Carveco lub prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy, jeśli Użytkownik nie dokona płatności na rzecz Carveco lub Zatwierdzonego źródła lub w inny sposób nie zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy lub innych warunków związanych z taką licencją. Carveco może również wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli zostanie wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe, staniesz się niewypłacalny lub zawrzesz układ ze swoimi wierzycielami. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana automatycznie bez dalszego powiadomienia lub działań ze strony Carveco, jeśli przejdziesz w fazę likwidacyjną. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Carveco może scedować lub zlecić podwykonawstwo dowolnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

8.2. Skutek rozwiązania Umowy lub Licencji. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy licencje udzielone na jej podstawie wygasną. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu jakiejkolwiek udzielonej Tobie licencji, Użytkownik musi zaprzestać wszelkiego korzystania z Oprogramowania, którego dotyczy taka licencja, i odinstalować wszystkie kopie Oprogramowania. Na żądanie Carveco zgadzasz się zniszczyć całe Oprogramowanie lub zwrócić je do Zatwierdzonego źródła, z którego zostało nabyte. Carveco zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika przedstawienia zadowalającego dowodu, że wszystkie kopie Oprogramowania zostały odinstalowane i, na żądanie Carveco, zniszczone lub zwrócone do Zatwierdzonego źródła, z którego zostało nabyte.

9. Postanowienia ogólne

9.1. Powiadomienia. Powiadomienia w związku z niniejszą Umową przez którąkolwiek ze stron będą miały formę pisemną i będą wysyłane pocztą elektroniczną. Powiadomienia od Carveco skierowane do Ciebie zaczną obowiązywać jeden (1) dzień po wysłaniu na adres e-mail, który podałeś Carveco. Zawiadomienia przesłane przez Ciebie do Carveco zaczną obowiązywać jeden (1) dzień po wysłaniu (i otrzymaniu przez Carveco) na adres e-mail legal@carveco.com.

9.2. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa będzie interpretowana i regulowana zgodnie z prawem Anglii i Walii (z wyjątkiem przepisów kolizyjnych) i wyłącznie sądy w Anglii i Walii będą miały jurysdykcję w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub sporu wynikającego z niniejszej Umowy.

9.3. Rozdzielność. Jeśli w jakimkolwiek zakresie postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie lub jego część będzie nieskuteczna w jurysdykcji, w której jest niezgodne z prawem, nieważna lub niewykonalna w zakresie jego niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności i zostanie uznane za zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do dostosowania się do obowiązującego prawa, tak aby w maksymalnym stopniu urzeczywistnić intencje stron. Nielegalność, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia w danej jurysdykcji nie wpłynie w żaden sposób na legalność, ważność lub wykonalność takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

9.4. Brak Zrzeczenia się. Żaden warunek ani postanowienie niniejszej Umowy nie zostanie uznane za zrzeczone, a żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione, chyba że takie zrzeczenie się zostanie podpisane na piśmie w imieniu strony, przeciwko której zrzeczenie się jest dochodzone. Żadne zrzeczenie się (wyraźne lub dorozumiane) nie będzie stanowić zgody, zrzeczenia się ani usprawiedliwienia dla jakiegokolwiek innego, różnego lub późniejszego naruszenia.

9.5. Język. Angielska wersja językowa niniejszej Umowy jest prawnie wiążąca w przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem.

9.6. Budowa. Niejasności w niniejszej Umowie nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

9.7. Siła wyższa. Carveco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub kary wynikające z opóźnień lub niewykonania wynikających z działania siły wyższej, dzieł Boga, opóźnień dostawcó, lub innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Carveco.

9.8. Całość Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia między stronami i wyraźnie zastępuje, wypiera i anuluje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy lub komunikaty dotyczące jej tematów. Każda ze stron oświadcza, że nie zawiera Umowy na podstawie jakichkolwiek oświadczeń, które nie zostały wyraźnie w niej zawarte. W inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie Umowa może być uzupełniana lub modyfikowana wyłącznie poprzez zmianę w formie pisemnej dokonanej przez należycie umocowanych przedstawicieli stron i wyraźnie odnoszącą się do Umowy. Żadne dodatkowe lub sprzeczne warunki w zamówieniu lub innym dokumencie nie będą miały znaczenia.

9.9. Prawa rządu Stanów Zjednoczonych. W przypadku zamówień rządowych Stanów Zjednoczonych całe Oprogramowanie jest uważane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z definicją zawartą w FAR 12.212 i podlega ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja 52.227-19 „Komercyjne oprogramowanie komputerowe — prawa ograniczone” i DFARS 227.7202, „Prawa do komercyjnego oprogramowania komputerowego lub dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego”, w stosownych przypadkach oraz wszelkie późniejsze przepisy. Jakiekolwiek użycie, modyfikacja, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie lub ujawnianie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych odbywa się wyłącznie zgodnie z prawami licencyjnymi i ograniczeniami opisanymi w niniejszym dokumencie. Jakiekolwiek użycie, modyfikacja, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie lub ujawnianie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych odbywa się wyłącznie zgodnie z prawami licencyjnymi i ograniczeniami opisanymi w niniejszym dokumencie